کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 89-116

علیرضا کوچکی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشنگ ناصری راد؛ پرویز رضوانی مقدم


2. ارزیابی خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در تولید کلزا به روش CPA در منطقه نکا

دوره 32، شماره 02، تابستان 1398، صفحه 76-107

سلمان دستان؛ سید اسماعیل نظام زاده؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی


3. ارزیابی کارآیی انرژی در نظام کشاورزی حفاظتی منطقه معتدل-سرد مشهد

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-29

علی اکبر مویدی؛ شجاعت زارع


4. تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-104

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


5. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا Brassica napus L.( ( در واکنش به کاشت تأخیری

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-73

حمیدرضا فنایی؛ غلامعلی کیخا؛ نورالله داوطلب؛ فرحناز سراوانی


6. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 162-170

احمد اسماعیلی؛ امین نوروزی اصل؛ علیرضا زبرجدی؛ رضا دریکوند؛ خسرو عزیزی


7. تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ( ( و کنگروحشی ) Cirsium arvense ( بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 41-47

حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ مونا سیاح؛ علی اصغری؛ بهناز پورمرادکلیبر،


8. اثر تاریخ کاشت بر عم لکرد و اجزای عم لکرد رقم های مختلف کلزا

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 167-171

علی نادری عارفی؛ محمد عابدینی اسفهلانی