پژوهش های کاربردی زراعی (AJ) - فرایند پذیرش مقالات