بررسی اثر روش‌های مختلف کشت بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه بیرجند.

2 گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه بیرجند.

3 گروه زراعت و اصلاح نبات دانشگاه بیرجند

4 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسى اثر روش‌های مختلف کشت، سطوح مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینـى آزمایـشی به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه واقع در جلگه رخ، خراسان رضوی در سال‌های زراعی 1395و 1396 انجام گردید. عوامل آزمایشی شامل روش کاشت در سه سطح: معمول (تراکم 6.6 بوته در متر مربع)، معمول متراکم و زیگزاگی (هر دو با تراکم 7.4 بوته در متر مربع) در کرت اصلی، میزان آبیاری در سه سطح: شاهد بدون تنش و آبیاری به میزان 80 و 60 درصد آب مورد‌نیاز در کرت فرعی و کود سولفات پتاسیم در سه سطح: 0 ، 75 و 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار به ‌عنوان کرت فرعی فرعی بود. نتایج نشان داد که کشت زیگزاگی شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و وزن خشک کل بیشتری را نسبت به دو کشت دیگر دارا بود. بیشترین وزن خشک کل در کشت معمول، معمول متراکم و زیگزاگی در سال اول به ترتیب 634.3، 671.9 و 870 و در سال دوم به ترتیب 808.5، 919.2 و 1065گرم در متر مربع بود. تیمار 80 و 60 درصد آب مورد‌نیاز سبب کاهش شاخص‌های رشد و عملکرد غده گردید. نتایج نشان داد افـزایش مـصرف پتاسـیم سبب بالا رفتن وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و عملکرد غده سیب‌زمینی شد.

کلیدواژه‌ها