مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک برای بهبود عملکرد علوفه‌ی ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک بر عملکرد علوفه ذرت، آزمایشی مزرعه‌ای در کرج در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل اصلی در چهار سطح شامل آیش، کود دامی و کودهای سبزِ پرکو و بوکو (از خانواده براسیکاسه) و عامل فرعی میزان مصرف کود نیتروژن در سه سطح شامل 120، 240 و 360 کیلوگرم اوره در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای پیش‌کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته، ارزش غذایی نسبی، عملکرد پروتئین، عملکرد ماده خشک مصرفی و عملکرد ماده خشک قابل هضم در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد ماده خشک قابل هضم (43/15 و 93/8 تن در هکتار) به ترتیب در پیش‌کاشت پرکو و کود دامی حاصل شد. برهمکنش تیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر عملکرد پروتئین و ارزش غذایی نسبی معنی‌دار گردید، به‌نحوی‌که بیشترین عملکرد پروتئین (6/2537 کیلوگرم در هکتار) و ارزش غذایی نسبی (55/197 درصد) در پیش‌کاشت پرکو و مصرف 240 کیلوگرم اوره در هکتار به دست آمد. از آنجا که با کاربرد پرکو به عنوان کود سبز و مصرف 240 کیلوگرم اوره در هکتار، بیشترین عملکرد ماده خشک قابل هضم به دست آمد، تیمار مذکور به عنوان تیمار برتر در این آزمایش قابل توصیه می‌باشد. با توجه به نتایج این پژوهش کاربرد تلفیقی کودهای آلی با کود شیمیایی نیتروژن، ضمن کاهش قابل‌توجه در مصرف کود‌ شیمیایی نیتروژن می‌توان اثرات سوء زیست‌محیطی آن‌ها را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


Adesoji, A.G., Abubakar, I.U., Tanimu, B., and Labe, D.A. 2013. Influence of Incorporated short duration legume fallow and nitrogen on maize (Zea mays L.) growth and development in northern guinea savannah of Nigeria. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 13(1), 58-67. doi: 10.5829/idosi.aejaes.2013.13.01.1885
Ajvanzadeh, M. 2005. Effects of organic materials with different levels of quality and the physicochemical properties of soil and potato yield. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran (In Persian with English Summary).
Almodares, A., Jafarinia, M., and Hadi, M.R. 2009. The effect of nitrogen fertilizer on chemical compositions in corn and sweet sorghum. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 6(4), 447-453.
Bahrani, M.J., Raufat, M.H., and Ghadiri, H. 2007.Influence of wheat residue management on irrigated corn grain production in a reduced tillage system. Soil and Tillage Research, 94(2), 305-309. http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2006.08.004
Beyaert, R.P., and Roy, R.C. 2005. Influence of nitrogen fertilization on multi-cut forage Sorghum- Sudangrass yield and nitrogen use. Agronomy Journal, 97(6), 1493-1501. doi:10.2134/agronj2005.0079
Bouquet, D.J., Hutchinson, R.L., and Breitenbeck, G.A. 2004. Long-term tillage, cover crop, and nitrogen rate effects on cotton: yield and fiber properties. Agronomy Journal, 96(5), 1436-1442. doi:10.2134/agronj2004.1436
Collins, H.P., Delgado, J.A., Alva, A.K., and Follett, R.F. 2007. Use of nitrogen-15isotopic techniques to estimate nitrogen cycling from a mustard cover crop to potatoes. Agronomy Journal, 99(1), 27-35. doi:10.2134/agronj2005.0357
Fallah, S., and Tadayyon, A. 2009. Effects of Plant Density and Nitrogen Rates on Yield, Nitrate and Protein of Silage Maize. Electronic Journal of Crop Production, 2(1): 105-121. (In Persian with English Summary).
Hajighasemi, S., Keshavarz Afshar, R., and Chaichi, M.R. 2016. Nitrogen fertilizer and seeding rate influence on dual purpose barley. Agronomy Journal, 108(4), 1486-1494. doi: 10.2134/agronj2015.0447
Iqbal, M., Ghaffar khan, A., Ul-hassan, A., and Islam, K.R. 2013. Tillage and Nitrogen Fertilization Impact on Irrigated Corn Yields, and Soil Chemical and Physical Properties Under Semi- arid Climate. Journal of Sustainable Watershed Science and Management, 1(3), 90-98. doi: 10.5147/jswsm.2013.0125
Jahanzad, E., Sadeghpour, A., Hashemi, M., Keshavarz Afshar, R., Hosseini, M.B. and Barker, A.V. 2015. Silage fermentation profile, chemical composition and economic evaluation of millet and soybean grown in monocultures and as intercrops. Grass and Forage Science, 71(4), 584-594. doi: 10.1111/gfs.12216
Jahanzad, E., Jorat, M., Moghadam, H., Sadeghpour, A., Chaichi, M.R., and Dashtaki, M. 2013. Response of a new and a commonly grown forage sorghum cultivar to limited irrigation and planting density. Agricultural Water Management, 117, 62-69. doi: 10.1016/j.agwat.2012.11.001
Kamkar, B., and Mahdavi Damghani, A. 2008. Principles of sustainable agriculture. First Edition, Publications University of Mashhad, Iran. 315 Pp (In Persian).
Keshavarz Afshar, R., Ansari Jovini, M., Chaichi, M.R., and Hashemi. M. 2014. Grain sorghum response to Arbuscular mycorrhiza and phosphorous fertilizer under deficit irrigation. Agronomy Journal, 106(4), 1212-1218. doi: 10.2134/agronj13.0589
Keshavarz Afshar, R., Hashemi, M., DaCosta, M., Spargo, J., and Sadeghpour, A. 2016. Biochar application and drought stress effects on physiological characteristics of responses of Silybum marianum. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 47, 743–752. doi: 10.1080/00103624.2016.1146752
Keshavarz Afshar, R., Chaichi, M.R., Moghadam, H., and Ehteshami, S.M.R. 2012. Irrigation, phosphorus fertilizer and phosphorus solubilizing microorganism effects on yield and forage quality of turnip (Brassica rapa L.) in an arid region of Iran. Agricultural Research, 1(4), 370-378. http://dx.doi.org/10.1007/s40003-012-0039-1
Limon Ortega, A., Govarets, B., and Sayre, K.D. 2008. Straw management, crop rotation, and nitrogen source effect on wheat grain yield and nitrogen use efficiency. European Journal of Agronomy, 29(1), 21-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2008.01.008
Majidian, M., and Esfahani, M. 2013. Effect of Sowing Date on Yield and Some Agronomic Traits of Six Forage Maize Hybrids under Guilan Agro-climatic Conditions. Journal of Crop Production and Processing, 3(9): 57-70 (In Persian with English Summary).
Mihailovic, V., Eric, P., Marinkovic, R., Cupina, B., Marjanovic-Jeromela, A., Krstic, D., and Cervenski, J. 2008. Potential of Some Brassica Species as Forage Crops. Cruciferae Newsletter, 27, 39-40.
Nasri, R., Kashani, A., Paknejad, F., Vazan, S., and Barary, M. 2014. Effect of pre-sowing plants and different nitrogen levels on the yield and yield components of wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Biosciences, 5(2), 157-166.
Ochiai, N., Powelson, M., Crowe, F., and Dick, R. 2008. Green manure effects on soil quality in relation to suppression of Verticillium wilt of potatoes. Biology and Fertility of Soils, 44(8), 1013-1023. doi: 10.1007/s00374-008-0289-z
Ramroudi, M., Mazaheri, D., Majnon Hosseini, N., Hossein Zadeh, A., and Hosseini, M. 2005. The effect of cover crops, tillage systems and nitrogen fertilizer on yield of forage sorghum (Sorgum bicolor L.). Iranian Journal of Field Crops Science, 41(4), 769-763 (In Persian with English Summary).
Salahin, N., Begum, R.A., Hossian, S., Ullah, M.M., and Alam, M.K. 2013. Degradation of soil properties under Ginger, Turmeric, Aroid and Jhum rice cultivation in hilly areas of Bangladesh. Bangladesh Journal of Agricultural Research, 38(2), 363-371.