دوره و شماره: دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 1-207 
1. تأثیر اسیدی شدن شدید خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی خاک و رشد ذرت ). )Zea mays

صفحه 1-7

الهیار خادم؛ احمد گلچین؛ اصغر مشهدی جعفرلو؛ اسماعیل زارع؛ الهام ناصری


2. بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa

صفحه 8-16

افروز رمضان پور؛ همت اله پیردشتی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ سیده حدیثه بهاری ساروی


4. پاسخ عمل کرد و اجزای عمل کرد ذرت ). Zea mays L ( به کاربرد سه ساله کمپوست های ساده و غنی شده زباله شهری

صفحه 26-33

فاطمه زهرا بابایی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان؛ سیده حدیثه بهاری ساروی


7. تاثیر بقایای گیاهان مختلف کود سبز بر میزان فسفر قابل جذب، میزان نیتروژن و کربن آلی خاک

صفحه 48-57

سکینه عبدی؛ مهدی تاج بخش؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ میر حسن رسولی صدقیانی


12. بررسی صفات فیزیولوژیکی خلر و جو در کشت خالص و مخلوط در شرایط آبی و دیم

صفحه 91-98

سیده سودابه شبیری؛ داوود حبیبی؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ حسین جعفری


13. تجزیه پایداری عملکرد علوفه در لاین های سورگوم

صفحه 99-107

محمود باصفا؛ مجید طاهریان؛ سید علیرضا بهشتی