دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، تابستان 1393، صفحه 1-198 
4. مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.)

صفحه 29-37

فاطمه منصورقناعی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ مرداویج شعاعی دیلمی


9. اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و صفات زراعی در چهار رقم جدید آفتابگردان

صفحه 69-75

زهره امامی بیستگانی؛ سید عطاءا... سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سعید خلیل عالمی؛ غلامحسین شیر اسماعیلی