بررسی اثر تنش گرما در سیستم های کشت زمستانه و تابستانه بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در شرایط مزرعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

2 کارشناس جهاد کشاورزی بشرویه

3 کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

سیب زمینی یکی از مهمترین محصولات زراعی دنیا بوده که در حال حاضر در بسیاری از اقلیم‌های مناطق مختلف جهان کشت میگردد. در این پژوهش به منظور ارزیابی امکان کشت سیب زمینی در منطقه بشرویه، دو آزمایش مستقل با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در طی سال های 1394 و 1395 اجرا شد. در آزمایش اول (کشت زمستانه) تیمار‌های آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت 20 بهمن ماه، 5 و 20 اسفند ماه، به عنوان عامل اصلی و سه رقم فونتانه، پیکاسو و سانته، به عنوان عامل فرعی بودند. در آزمایش دوم (کشت تابستانه) همان رقم‌ها اما در تاریخ‌های کاشت 20 مرداد، 5 و20 شهریور ماه کشت شدند. نتایج نشان داد که در تاریخ‌های کاشت زمستانه و تابستانه، تاخیر در کاشت سبب کاهش عملکرد شد. به‌طوری‌که بیشترین عملکرد کشت زمستانه از رقم سانته در تاریخ کاشت 20 بهمن، و بیشترین عملکرد کشت تابستانه از رقم‌های فونتانه و پیکاسو بدون تفاوت معنیدار آماری با هم، از تاریخ کاشت 20 مرداد، حاصل شد. درصد ماده خشک غده‌ها نیز با تاخیر در کاشت، در هر دو سیستم کشت زمستانه و کشت تابستانه، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها