اثر تراکم‏ های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص‏ های رشد ارقام گندم در گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار آموزشی بخش آموزش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان- رشت

3 استادیار گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان- رشت. ایران

4 عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور بررسی اثر رقابت خردل وحشی بر شاخص‏های رشد ارقام گندم،آزمایشی در دو سال زراعی (91- 1389) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شامل چهار رقم گندم آرتا ، تجن، مغان و مروارید و پنج تراکم خردل وحشی 0، 4، 8 ، 16 و32 بوته در مترمربع بود. تراکم گندم در ارقام مختلف 350 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. صفات مورد ارزیابی شامل شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، تجمع ماده خشک و عملکرد دانه بودند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر سال معنی‌دار نشد. اما با افزایش تراکم خردل‌وحشی تمام صفات اندازه‌گیری شده در دو سال اجرای آزمایش در ارقام مختلف گندم نسبت به شاهد کاهش یافت. در حداکثر تراکم خردل وحشی بیشترین کاهش شاخص سطح برگ در شرایط تداخل متعلق به رقم آرتا معادل (95/2) و کمترین کاهش شاخص سطح برگ متعلق به رقم مروارید معادل(01/4) بود. مقایسه حداکثر سرعت رشد محصول ارقام گندم نشان داد که رقم مروارید با سرعت رشد محصول معادل(6/8 گرم بر متر مربع در روز) کمترین کاهش و رقم آرتا با سرعت رشد محصول معادل (5/4گرم بر متر مربع در روز) بیشترین کاهش را از خود نشان دادند. در مجموع نتایج حاصل نشان داد که عملکرد دانه ارقام در تداخل با علف هرز خردل وحشی تحت تاثیر ویژگی‌های شاخص‌های رشد قرار گرفت و رقم مروارید در مقایسه با سه رقم دیگر موفق‌تر بود.

کلیدواژه‌ها