ارزیابی صفات کمی و کیفی و مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت‌های گونه (Onobrychis vicifolia) در شرایط زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور -گروه بانک زن منابع طبیعی کشور

2 کارشناس ارشد علف های هرز، بخش گیاهپزشکی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد اصلاح حبوبات آبی، رئیس بخش ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، بذرهای 17 جمعیت اسپرس، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه خیرآباد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در سال های 1393 لغایت 1395 کشت و ارزیابی شدند هر کرت آزمایشی شامل چهار ردیف کاشت به فاصله 30 سانتیمتر و فاصله بوته ها روی ردیف 10 سانتیمتر بود. در هر یک از جمعیت‌ها صفات کمی شامل وزن تر و خشک علوفه و شاخص شدت بیماری برای سه چین در طی سه برآورد گردید. صفات کیفی علوفه شامل: میزان پروتئین(CP)، مواد خشک قابل هضم(DMD)، کربوهیدرات های محلول در آب(WSC)، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی(ADF)، فیبر نامحلول در شویند خنثی(NDF)، میزان خاکستر(ASH) و درصد فیبر خام(CF) اندازه گیری شدند. دو جمعیت‌های 1601 و 15364 با عملکرد وزن تر (9240و 8608) کیلوگرم در هکتار و وزن خشک علوفه 3048 و3057 کیلوگرم در هکتار برتر از سایر جمعیت‌‌ها بودند. سه جمعیت 3001 ، 15353 و اشنویه به دلیل شاخص شدت بیماری کمتر، مقاوم به سفیدک و دارای کیفیت علوفه بالا بودند. در تجزیه به مؤلفه های اصلی سه مولفه اصلی اول در مجموع 81 درصد واریانس کل را توجیه نمودند. و مولفه‌های اول و دوم و سوم را به ترتیب مولفه عملکرد علوفه، کیفیت علوفه و مقاومت به بیماری سفیدک سطحی نامگذاری شدند. دندوگرام تجزبه کلاستر و تجزیه به مؤلفه‌ی اصلی (بای پلات) جمعیت‌‌های 3001 ، 15353 و اشنویه را در یک گروه قرار داده و آنها از نظر مقاومت به سفیدک سطحی برتر از سایر جمعیت‌‌ها بودند.

کلیدواژه‌ها