مقایسه سامانه‌های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و ویژگی‌های خاک در سه منطقه استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران - آمل

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو هیئت علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران (آمل)

4 گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

با توجه به اثر مخرب زیست‌محیطی کشاورزی متداول روز به روز بر اهمیت توجه به کشاورزی جایگزین افزوده می‌شود. بدین منظور جهت مقایسه سه سامانه متداول، کم‌نهاده و ارگانیک از نظر عملکرد و ویژگی‌های کیفی خاک شالیزار، آزمایشی طی سال‎های 1394و 1395 در سه منطقه مختلف استان مازندران (‎آمل، بابل و فریدونکنار) اجرا شد. در سامانه زراعی ارگانیک، از کود مرغی و کودهای زیستی و جهت مبارزه با آفات و بیماری از قارچ‌کش‌ها و حشره‌کش‌های زیستی استفاده شد. در سامانه زراعی کم نهاده، نهاده‌های خارجی تولید در مقایسه با سامانه متداول به حداقل رسانده شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد شلتوک و بیولوژیک در منطقه فریدون‌کنار و در کشت کم‏نهاده به دست آمد که در مقایسه با دو با سامانه متداول و ارگانیک به‏ترتیب 73/4 و 80/2 و 90/29 و 12/29 درصد بیشتر بود. میزان شاخص برداشت در کشت ارگانیک، کم نهاده و متداول به‌ترتیب 84/37، 69/38 و 85/36 درصد بود که اختلاف معنی‌داری بین ارگانیک و کم نهاده مشاهده نشد. همچنین سامانه‌های مختلف زراعی بر خصوصیات کیفی خاک تأثیر معنی‌داری داشتند به‌طوری‌که اسیدیته خاک در کشت ارگانیک با کاهش 57/2 درصدی از 39/7 در سال اول به 20/7 در سال دوم رسید اما در دو سامانه کم نهاده و متداول به‌ترتیب افزایش 92/0 و 15/1 درصدی را در سال دوم به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها