ارزیابی هیبریدهای تجاری و امیدبخش ذرت علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، ایران.

2 استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران.

چکیده

به‌منظور مقایسه و ارزیابی 10 هیبرید جدید و امید بخش ذرت علوفه‌ای (ایرانی) و دو هیبرید تجاری (خارجی ) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار و در دو سال زراعی 1393-1392 تا 1394-1393 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، واقع در اراک اجرا گردید و صفات روز تا گرده افشانی، روز تا ظهور ابریشم، روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد بلال در هر بوته، عملکرد بلال تازه، عملکرد علوفه تازه و نسبت بلال به علوفه اندازه‌گیری شد. بر‌اساس نتایج بدست آمده بین هیبریدها از نظر صفات اندازه‌گیری شده تفاوت معنی-داری مشاهده شد (01/0>P)؛ با‌این وجود برای اکثر صفات تنوع قابل ملاحظه‌ای مشاهده نگردید . بر‌اساس تجزیه به مولفه‌های اصلی هیبریدهای 12 و 4 بالاترین ارزش علوفه از نظر کمی و کیفی و کوتاه‌ترین روز از گرده‌افشانی تا ظهور ابریشم را به‌خود اختصاص دادند، در حالیکه هیبریدهای 10 و 8 با وجود کیفیت بالای علوفه، از نظر عملکرد کمی علوفه و روز از گرده‌افشانی تا ظهور ابریشم در جایگاه مطلوبی قرار نگرفتند. دیگر هیبریدهای امید بخش به همراه هیبریدهای تجاری شاهد از نظر صفات اندازه-گیری شده در جایگاه حدواسط قرار گرفتند. در مجموع هیبریدهای 12 و 4 به عنوان هیبریدهای برتر و مطلوب برای مطالعات تکمیلی در خصوص پایداری، سازگاری و اثر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت علوفه پیشنهاد می شوند.

کلیدواژه‌ها


Ashofteh Bigrami, M., Siyasar, B., Khavari, S., Golbashi, M., Mehdi Nejad, N., and Alizadeh, A. 2010. Interaction effects in the cultivar on morphological characteristics, yield and yield components of new varieties of maize (Zea mays L). Journal of Agricultural Ecology 2:145.
Barriere, Y., Guillaumie, S., Pichon, M., and J.C. Emile. 2009. Breeding for Silage Quality Traits. Springer. New York.
Basafa, M., and Rashed Mohasel, M.H. 2000. Study effect of planting date on yield and growth rate of corn hybrids according to GDD. Final report No 79.431. Agricultural and Natural Resources Research Center Publisher (In Persian with English Summary).
Choukan, R. 1997. Evaluation and comparison of yield and yield components in silage corn cultivars. Seed and Plant Production Journal 2: 36-40 (In Persian with English Summary).
Coors, J.G. 1995. Grain yield and nutritional quality of corn silage. Final 4 year UW corn silage research consortium meeting Madison. WS.
Dash, B., Singh, S.V., and Shahi, J.P.1999. Character association and path analysis in s1 lines of maize. Journal of Agricultural Research 5: 14-32.
Eck, H.V. 1998. Effect of water efficiton yield, yield components and water use efficiency of irrigated corn. Agronomy Journal 78:1035–1040.
Emam, Y. 2007. Cereal Agronomy. Shiraz University Press. Shiraz, Iran (In Persian).
Fatemi, R., Kahraryan, B., Ghnbary, A., and Valizadeh, M. 2007. The evaluation of different irrigation regims and water requirement on yield and yield components of corn. Journal of Agricultural Science 1: 133-141 (In Persian with English Summary).
Frey, T. J., Coors J. G., Shaver R. D., Lauer J. G., Eilert, D. T., and Flannery, P. J. 2004. Selection for silage quality in the Wisconsin quality Synthetic and related maize populations. Crop Science 44: 1200-1208.
Golbashy, M., Shoa hosseini, M., Khavari Khorasani, S., Farsi, M., and Zarabi, M. 2010. Effect of drought stress on yield, yield components, morphological traits of single cross and three way cross of corn. Abstract Book of the National Conferences on Consumption Pattern Reforms in Agriculture and Natural Resources P: 225 (In Persian).
Habibi, G., Ghanadha, M.R., Sohani, A.R., and Dori, A. 2006. Evaluation of relation of seed yield with important agronomic traits of red bean by different analysis methods in stress water condition. Journal of Agriculture Science and Nature Resource 13: 23-30 (In Persian with English Summary).
Hall, A.E. 2001. Crop Responses to Environment, CRC Press LLC.
Hall, A.J., Vilella, F., Trapani, N., and Chimenti, C. 1997. The effects of water stress and genotype on the dynamics of pollen shedding and silking in maize. Field. Crops Research 5:349-363.
Huang, R., Birch, C. J., and George, D. L. 2006. Water use efficiency in maize production the challenge and improvement strategies. Maize Association of Australia 6th Triennial Conference, Darlington Point, NSW, Australia, 21–23 Feb, 2006.
Khavari Khorasani, S., Golbashi, M., Azizi, F., Ashofteh Beragi, M., and Fatemi, R. 2010. Evaluation of growth and yield of new single cross hybrids of forage maize (Zea mays L.). Journal of Agroecology 2: 335-342 (In Persian).
Lauer, J., and Cussicunqui, J. 1997. How thick should I plant my corn? Field Crops 28:5-15.
Lauer, J.G., Coors, J.G., and Flannery, P.J. 2001. Forage yield and quality of corn cultivars developed in different eras. Crop Science 41: 1449-1455.
Mojab Ghasroddashti, A., Maghsoudi, E., Behzadi, Y., and Fereidooni, M.J. 2017. The effects of different sources of nitrogen on yield and yield component of sweet corn (Zea mays L. saccharata). Journal of Agroecology 9: 171-184 (In Persian with English Summary).
Roth, G.W., and Lauer, J.G. 1997. Agronomist’s perspective of corn hybrids for silage: Field to Feedbunk North American conference. Ithaca, NY, Northeast Regional. Agricultural Engineering Service. Pp. 15-24.
Westage, M.E., and Boyer, J.S. 1998. Reproduction at low silk a pollen water potentials in maize. Corp Science 26:951 – 956.