پژوهش های کاربردی زراعی (AJ) - مقالات آماده انتشار