تعداد مقالات: 298
2. تأثیر کودهای دامی و گوگرد بر میزان جذب عناصر غذایی توسط ذرت (Zea mays L)

دوره 27، شماره 103، تابستان 1393، صفحه 2-11

الهیار خادم؛ احمد گلچین؛ اسماعیل زارع


3. اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 2-8

غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ محمود صیادی


4. عملکرد ارزن مرواریدی تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 2-9

مینا رستم زا؛ محمدرضا چائی چی؛ محمدرضا جهانسوز؛ احمد علیمددی


5. تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 1-7

علیرضا پیرزاد؛ محمد رضا شکیبا؛ سعید زهتاب سلماسی؛ سیدابوالقاسم محمدی


6. تأثیر اسیدی شدن شدید خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی خاک و رشد ذرت ). )Zea mays

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 1-7

الهیار خادم؛ احمد گلچین؛ اصغر مشهدی جعفرلو؛ اسماعیل زارع؛ الهام ناصری


7. بر هم کنش پتاسیم و منیزیم در زراعت یونجه .(Medicago sativa L)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-7

عزیز مجیدی؛ کامبیز خوارزمی


9. اثر کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر خصوصیات رویشی، ماده خشک و عملکرد ذرت

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

امین فتحی؛ امین فرنیا؛ عباس ملکی


10. تاثیر خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر قدرت جوانه زنی و رویش بذور کلزا

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-5

زهرا ایرانشاهی؛ محمد حسین قرینه؛ منصور فربد


11. بررسی مقادیر کود نیتروژن و فاصله کاشت بر ویژگیهای زراعی لاین 8615 برنج

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-8

یوسف نیک نژاد؛ محمد حسین زمانی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی نصیری


12. انتخاب ژنوتیپ‌های برتر در نسل چهارم موتانت‌های ارقام برنج طارم محلی، حسنی و عنبربو

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور


14. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


15. بررسی اثر مقدار نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن ارقام جو در شرایط مشهد و دامغان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

فرزد فنودی؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی


16. اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

حسین زاهدی؛ سیف الله اسماعیل پور نیازی


17. ارزیابی تنوع بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج ایرانی و خارجی بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


19. بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و پتاس علاوه بر مصرف خاکی پتاسیم بر عملکرد کمی وکیفی چغندر قند (.Beta vulgaris L) در شرایط تنش رطوبتی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

محمد فرازی؛ lمرتضی گلدانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد نظامی؛ جواد رضایی


20. اثر سطوح آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی بر صفات فیزیولوژیکی و زراعی چهار رقم کدوی پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

محمد زینالی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ پرویز مرادی؛ فرید شکاری


21. اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

صادق باغبان خلیل آباد؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی


22. بررسی اثر روش‌های مختلف کشت بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیم

دوره 32، شماره 02، تابستان 1398، صفحه 1-24

فهیمه فریدی مایوان؛ مجید جامی الاحمدی؛ سید وحید اسلامی؛ کوروش شجاعی نوفرست


23. ارزیابی تحمل به سرما در منابع ژنتیکی گیاهان علوفه‌ای یک‌ساله در اقلیم سرد

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 1-17

محمدرضا عباسی؛ عبداناصر مهدیپور؛ سید علیرضا بهشتی؛ حمید رضا شریفی


25. شناسایی جابجایی کروموزومی 1BL/1RS در ارقام گندم نان

دوره 27، شماره 102، بهار 1393، صفحه 12-19

علی اصغر داداشی دوکی؛ عبدل مجیب قاضی