کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی خصوصیات کمی ده ژنوتیپ کلزای بهاره در منطقه رامهرمز خوزستان

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 54-74

سحر کلاه کج؛ مهرو مجتبایی زمانی


2. ﺑﺮرﺳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳکی، ریختی و فیتوشیمی ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی زیره سبز در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-113

مهدی فراوانی؛ علی اشرف جعفری؛ مجید رنجبر؛ عبدالکریم نگاری؛ نرجس عزیزی


5. ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی موثر بر عملکرد در برخی ارقام برنج ایرانی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 73-78

حمید بیک زاده؛ سید محمد علوی سینی؛ مهدی بیات؛ علی اکبر ایزدی


6. مطالعه روابط میان عملکرد و برخی از صفات زراعی لاین های خالص سویا با استفاده از تجزیه علیت

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 29-36

حمید کوهکن؛ عبداله محمدی؛ عمران عالیشاه؛ ابراهیم هزارجریبی


7. اثر تک آبیاری بر عملکرد دانه و صفات زراعی کلزای بهاره در شرایط دیم

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 64-72

علیرضا توکلی؛ بهمن عبدالرحمانی


8. تجزیه ژنت کیی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 91-100

سلیمان محمدی؛ اسماعیل محمودی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی