نویسنده = مهرو مجتبایی زمانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات کمی ده ژنوتیپ کلزای بهاره در منطقه رامهرمز خوزستان

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 54-74

سحر کلاه کج؛ مهرو مجتبایی زمانی