نویسنده = رضا دریکوند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 162-170

احمد اسماعیلی؛ امین نوروزی اصل؛ علیرضا زبرجدی؛ رضا دریکوند؛ خسرو عزیزی


2. اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 101-110

طهماسب حسین پور؛ علی احمدی؛ فریبا محمدی؛ رضا دریکوند